Klacht indienenNieuwe klacht indienen
1

Is de gebeurtenis die aanleiding vormt voor de klacht minder dan een jaar geleden?

Indien er meer dan een jaar is verstreken sinds de gebeurtenis die aanleiding vormt voor de klacht, dan is de termijn om uw klacht in te dienen verlopen. Uw klacht kan niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen.

2

Heeft u de interne klachtenprocedure van de organisatie doorlopen?

Voordat de Geschillencommissie uw klacht in behandeling kan nemen, dient u de interne klachtenprocedure van de organisatie doorlopen te hebben. Dat houdt meestal in dat uw klacht eerst door de klachtenbehandelaar en/of directie van de organisatie beoordeeld dient te worden. Mocht u het na het doorlopen van de interne klachtenprocedure niet eens zijn met de afhandeling hiervan, kunt u uw klacht bij de Geschillencommissie indienen.

3

Is het minder dan één maand geleden dat de interne klachtenprocedure is doorlopen?

Indien er meer dan een maand is verstreken sinds u de interne klachtenprocedure heeft doorlopen, is de termijn om uw klacht in te dienen verlopen. Uw klacht kan niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen.

4

Heeft de organisatie het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen?

Indien de organisatie waar het om gaat niet het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen heeft, dan kan de Geschillencommissie de klacht niet in behandeling nemen.

5

Heeft u een klacht met betrekking tot dood, lichamelijk letsel of ziekte?

De Geschillencommissie is niet bevoegd om te oordelen over een klacht met betrekking tot dood, lichamelijk letsel of ziekte. Uw klacht kan niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen.

6

Heeft u een geschil die uitsluitend een niet-betaling van een factuur betreft?

De Geschillencommissie is niet bevoegd om te oordelen over een klacht die uitsluitend een niet-betaling van een factuur betreft. Uw klacht kan niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen.

7

Heeft u uw geschil reeds bij een rechter ingediend?

De Geschillencommissie is niet bevoegd om een klacht in behandeling te nemen die reeds bij een rechter aanhangig is gemaakt. Uw klacht kan niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen.

8

Bent u bereid zich aan het bindend advies van de Geschillencommissie te onderwerpen en de bindend adviesovereenkomst in te vullen en als bijlage met uw klacht mee te zenden?

De Geschillencommissie zal uitspraak doen in de vorm van een bindend advies. Hiervoor is een schriftelijke overeenstemming tussen partijen nodig, voor de zaak in behandeling wordt genomen.

Wanneer u de bindend adviesovereenkomst invult, zal de Geschillencommissie vragen aan de andere partij om haar deel in te vullen en te ondertekenen.

De bindend adviesovereenkomst kunt u hier downloaden.

De Geschillencommissie is slechts bevoegd een klacht te behandelen, indien en voor zover partijen zijn overeengekomen zich aan het bindend advies van de Geschillencommissie te onderwerpen. Wanneer u hier niet mee instemt, kan uw klacht niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen.